Vad är en option?

En option är ett instrument som ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett visst pris på ett visst datum i framtiden. Det finns två typer av optioner: köpoptioner och säljoptioner. En köpoption ger rätten att köpa en underliggande tillgång, medan en säljoption ger rätten att sälja en underliggande tillgång. 

Ett exempel på en köpoption skulle vara om du köper en option att köpa aktier i exempelvis Tele2 för 100 kronor per aktie den 20 januari 2023. Optionen ger dig rätten att köpa aktierna till det priset, men du är inte skyldig att göra det. Om aktiekursen på Tele2 stiger till 110 kronor den 20 januari kan du välja att utnyttja optionen och köpa aktierna till 100 kronor, vilket ger dig en vinst på 10 kronor per aktie. Om aktiekursen däremot sjunker till 90 kronor samma datum kan du välja att inte lösa in optionen eftersom det inte skulle vara lönsamt för dig att köpa aktierna till ett högre pris än vad de handlas för på marknaden.

En köpoption innehåller allt som oftast 100 aktier. I exemplet ovan har du köpt rättigheten, men inte skyldigheten att köpa 100 aktier i Tele2 för 100 kr/st. Det innebär att om du vill använda din option måste du punga upp 10 000 kr för få dina aktier.

Varje option har en riskpremie kopplat till sig. Det är den extra kostnad som investerare är villiga att betala för att få rätten att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett visst pris på ett visst datum i framtiden. I exemplet ovan skulle man få betala en riskpremie för att köpa köpoptionen i exemplet ovan. Ett exempel skulle kunna vara att premien är 2 kr/aktie. Det innebär att man betalar 200 kr för köpoptionen i det här fallet. Det är mycket som påverkar premiens storlek. Exempel är vilken kurs aktien står i förhållande till lösenpriset (lösenpriset är 100 kr i det här fallet), hur lång tid det är kvar till lösendatum, volatilitet, ränteläge och framtidstro.