Mycket händer i SBB just nu

Rapport från SBB idag. Resultatet per aktie var -1,65 kr. Driftnetto ökar samtidigt med 27 %. Det negativa resultatet härstammar från nedskrivningar och omvärderingar. Samtidigt ska man titta över möjligheten att knoppa av en del av bolaget så att ett bolag med bostadsfastigheter ska delas ut till ägarna och att det ska vara kvar samhällsfastigheter i kärnbolaget.

Igår kom även en analys från Citygroup om att de räknar med att utdelningen ska sänkas med 75 % till nästa år. Det vore intressant att se hur de kom fram till det.

Så här tänker Aktiekemisten kring allt detta: En nedskrivning påverkar värdet på tillgångarna i bolaget, men inte själva kassan. Därför finns det fortfarande mycket pengar i bolaget. En anledning till att hålla kvar pengar i bolaget istället för att dela ut dem skulle kunna vara att man kan köpa nya tillgångar billigt. Tar man hänsyn till att fastigheterna är köpta på lång sikt, kommer man även kunna göra uppskrivningar framöver när huspriser börjar gå upp igen.

Att räntorna går upp ser jag inte som någon större farhåga. Bindningstiden på lånen ligger flera år fram i tiden och kontrakten justeras efter inflationen. Räntetäckningsgraden är 4,8 ggr vilket innebär att det finns marginal när räntorna höjs.

Att man vill knoppa av bostadsfastigheter från SBB tror jag är en god idé. Man har köpt på sig fastigheter till höger och vänster, även sådana som inte passar in i SBBs profil gällande samhällsfastigheter. Många äger bolaget just på grund av de långa kontrakten och stabila hyresintäkterna. Det nya bolaget står för ca % av balansräkningen i SBB.

Min slutsats är att ligga kvar i SBB. Marknaden överdriver många av riskerna enligt mitt sätt att se på det hela.